Yuriy Kovalchuk – GRAIN UKRAINE

Yuriy Kovalchuk

Yuriy Kovalchuk

Yuriy Kovalchuk
Director for Corporate Investments at Kernel